Member Login               Search :             language    :   

 

สิทธิบัตร -> บริการด้านสิทธิบัตร

บริการด้านสิทธิบัตร

ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

- บริการยื่นจดคำขอรับสิทธิบัตรโดยทนายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- สิทธิบัตรการออกแบบ
- สิทธิบัตรการประดิษฐ์
- อนุสิทธิบัตร
- ยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT เพื่อขอรับความคุ้มครองทั่วโลก
- บริการเขียนอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน สิทธิบัตร
- บริการเขียนคำคัดค้านการจดทะเบียน สิทธิบัตร
- บริการเขียนคำโต้แย้ง เครื่องหมายการค้า
- บริการเพิกถอนเครื่องสิทธิบัตร
- บริการติดตามสืบค้นข้อมูลผู้ละเมิดสิทธิบัตร
- บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
- บริการ ร่างสัญญาโอน สิทธิบัตร
- บริการต่ออายุ สิทธิบัตร
- บริการรับเป็นตัวแทน ดูแล ติดตามคำขอ
- บริการออกโนติส หนังสือแจ้งเตือนผู้ละเมิด
- ดำเนินคดีผู้ละเมิดสิทธิบัตร

มีปัญหาเรื่อง สิทธิบัตร เชิญปรึกษาเรา
ด้วยประสบการณ์กว่า 15ปี
บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด 
02 8817815 / 02 4339961-2 / 081 6617058

ความเห็น
0